CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA DRUŠTVA

Cilj Društva je osiguravanje jednakih mogućnosti te pružanja socijalnih i drugih usluga i pomoći osobama s invaliditetom, zastupanje, edukacija i informiranje te rad na senzibilizaciji javnosti, razvijanju odnosa uzajamnosti, solidarnosti i društvene brige kao i stvaranju uvjeta za neposredno sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim segmentima društvenog života, političkom, javnom, obrazovnom, tržištu rada te u rekreaciji, sportu i razonodi.

 

Područje djelovanja Društva je:

 • demokratska politička kultura
 • gospodarstvo
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • obrazovanje, znanosti i istraživanje
 • socijalna djelatnost
 • sport
 • zaštita zdravlja

 

Društvo obavlja aktivnosti od interesa za opće dobro koje pridonose zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnih uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, cjeloživotnog učenja, sporta te druge aktivnosti koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro.

 

Djelatnosti Društva su:

 • prikupljanje i obrađivanje podataka o osobama s invaliditetom;
 • organizacija medicinske, obrazovne, profesionalne i socijalne edukacije te

           pružanje pomoći kod zapošljavanja osoba s invaliditetom;

 • rad na mijenjanju pogrešnih stavova u društvu i stvaranju uvjeta za što

           svestraniju afirmaciju osoba s invaliditetom te poticanju razvoja njihovih      

           stvaralačkih sposobnosti

 • praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist osoba s

          invaliditetom i pružanje pravne pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;

 • uključivanje u planiranje i provedbu godišnjih programa javnih potreba;
 • pomoć nadležnim organima, zajednicama i organizacijama u kreiranju i

           provođenju što obuhvatnije društvene brige za osobe s invaliditetom i njihove

           obitelji;

 • pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite, nabavi ortopedskih

           pomagala te organizaciju aktivnosti radi pomoći roditeljima u brizi i provođenju  

           rehabilitacije djece s teškoćama;

 • predlaže osnivanje potrebnih službi i ustanova za osobe s invaliditetom;
 • organizira stručne skupove o problematici osoba s invaliditetom;
 • organizira društvene, kulturne, zabavne, rekreativne i sportske aktivnosti

           članova;

 • potiče izdavačku i promidžbenu djelatnost u cilju upoznavanja članova i šire

           zajednice o problematici osoba s invaliditetom;

 • surađuje sa srodnim organizacijama i institucijama;
 • razmatra i rješava ostala pitanja od interesa za članove i njihove obitelji;
 • pomaže članovima u profesionalnoj orijentaciji te informiranju;
 • utvrđuje kadrovske i druge uvjete koji su potrebni za obavljanje stručnih

           poslova;

 • utvrđuje materijalne uvjete za ostvarenje ciljeva;
 • radi na edukaciji i informiranju članova i šire javnosti o potrebama i pravima

           osoba s invaliditetom;

 • radi na izradi i provođenju projekta i programa u cilju zaštite i unapređenja

            zdravlja i kvalitete života osoba s invaliditetom, na razvijanju humanih

            odnosa, uzajamnosti i solidarnosti, međusobnog povezivanja, razmjene

            iskustava te stvaranju kvalitetnijih uvjeta za život i rad osoba s invaliditetom;

 • prenosi znanja, vještine i iskustva kroz programe izobrazbe u organizacijama

          civilnog društva te institucijama s kojima surađuje;

 • njeguje suradnju i prijateljstvo između srodnih udruga i ostalih asocijacija u i

           izvan Republike Hrvatske;

 • radi na razvoju društvenog poduzetništva za svoje članove;
 • radi na razvoju izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

        DOSTI Međimurske županije;

 • radi na razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja osoba invaliditetom

          DOSTI Međimurske županije;

 • sudjeluje u izradi znanstvenih i stručnih projekata na području od interesa

           osoba s invaliditetom;

 • radi na promicanju volonterstva, uključivanju volontera u rad Društva i pomoći

           članovima;

 • radi na jačanju prevencije nasilja nad djecom, mladima i osoba s invaliditetom,

          kao i prevenciji vršnjačkog nasilja među djecom i mladima kod članova DOSTI Međimurske županije;

 • radi na jačanju borbe protiv predrasuda i isključivosti u odnosima prema osoba

           s invaliditetom;

 • produbljuje javni dijalog i pokreće kreiranje javnih politika koje potiču

           unapređenje metoda, podizanje svijesti javnog mijenja i uključivanje građa  

            kroz javno zagovaranje i neformalno obrazovanje za učinkovitiju provedbu

            javnih politika i unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine

            prava;

 • organizira edukaciju mladih i drugih skupina DOSTI Međimurske županije o potrebi razvoja mreže

           socijalnih usluga, deinstitucionalizacije i promicanje alternativnih oblika skrbi u

           zajednici;

 • potiče demokratizaciju društva i promicanje prava osoba s invaliditetom.

Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, djelatnosti Društva su:

 • promicanje i razvoj volonterstva
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • razvoj civilnog društva
 • razvoj lokalne zajednice
 • promicanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva
 • besplatna pravna pomoć
 • zaštita prava osoba s invaliditetom
 • ljudska prava
 • međunarodna prijateljstva
 • izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 • potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
 • pomoć i podrška starijim osobama
 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • ostale djelatnosti socijalne pomoći podrške
 • savjetovanje pomaganje
 • pomoć u kući
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 • organiziranje slobodnih aktivnosti
 • pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • rehabilitacija
 • osobna asistencija
 • ostale djelatnosti socijalnih usluga
 • poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba
 • tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije
 • organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa
 • unapređenje kvalitete života starijih osoba starije životne dobi.

 

Prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ciljane skupine Društva su:

 • 015 – djeca s teškoćama u razvoju
 • 036 – mladi s teškoćama u razvoju
 • 046 – osobe s cerebralnom i dječjom paralizom
 • 049 – osobe s mišićnom distrofijom
 • 050 – osobe s multiplom sklerozom
 • 052 – osobe s amputacijama
 • 053 – osobe s paraplegijom/tetraplegijom
 • 059 – osobe s invaliditetom
 • 061 – osobe starije životne dobi
 • 076 – roditelji djece s teškoćama u razvoju
 • 084 – sportaši s invaliditetom
 • 099 – volonteri
 • 107 – žene s invaliditetom.

Tijela Društva jesu:

 1. Skupština
 2. Predsjednik Društva
 3. Upravni odbor
 4. Nadzorni odbor

 

U pravilu u tijela Društva bira se jednak broj predstavnika iz redova oboljelih od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljelih od cerebralne i dječje paralize te ostalih tjelesno invalidnih osoba, njihovih roditelja, stručnih suradnika koji se bave problematikom osoba s invaliditetom i ostalih građana koji se dobrovoljno učlane u Društvo.

Skupština je najviši organ upravljanja Društva.

Predsjednik Društva, te Upravni odbor su izvršna tijela upravlja Društva i vode ukupne poslove Društva između dviju sjednica Skupštine.

 

Za izvanredne zasluge u radu i doprinosu u ostvarivanu ciljeva i zadataka Društva mogu se dodijeliti posebne nagrade i priznanja aktivistima i organizacijama. Način dodjeljivanja priznanja, kriterije kao i postupak predlaganja reguliraju se pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor.

Društvo dodjeljuje priznanja:

 • „Medalju za razvoj i unapređenje socijalno – humanitarne djelatnosti“
 • „Diplomu za unapređenje rehabilitacije i zaštite i afirmacije distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida“