PROJEKTI I PARTNERSTVA

Uključivanje u međunarodne projekte, partnerstvo sa srodnim udrugama, priprema i sudjelovanje na seminarima, okruglim stolovima, radionicama, stručnim sastancima, simpozijima i odlazak na razne edukacije u organizaciji krovnih Saveza, tijela javnih vlasti i organizacija civilnog društva.

Tijekom 2015. godine planira se osnivanje mreža udruga s kojima imamo dugogodišnju suradnju.