Radionica „Prava zaposlenih OSI“


Dana 29. listopada 2019. godine u prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije održana je radionica na temu „Prava zaposlenih osoba s invaliditetom“.

Radionica je održana u sklopu projekta „ Radi – sebe izgradi“  financiranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Radionicu je provodila Miljenka Radović, mag. iur.

Na radionici su prezentirane odredbe to je Zakona o radu vezano uz prava osoba s invaliditetom. Upoznati su i s Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom imaju pravo prednosti pod jednakim uvjetima kod zapošljavanja ako napomenu u prijavi za zapošljavanje da su OSI, ako su upisani u očevidnik, ako prilože dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta. OSI imaju pravo na tjedan dana više godišnjeg odmora i povećava im se trajanje otkaznog roka.

Poslodavac ostvaruje pravo na subvencije u slučaju zapošljavanja OSI na

  1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,
  2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,
  3. sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom,
  4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,
  5. naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,
  6. sufinanciranje troškova stručne podrške,
  7. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju,
  8. potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prisutni su upoznati i s odredbama Zakonom o mirovinskom osiguranju, o naknadama za tjelesna oštećenja, i privremenoj invalidskoj, invalidskoj, starosnoj i obiteljskoj mirovini.

Osobe s tjelesnim invaliditetom imaju pravo na staž s povećanim trajanjem ovisno o njihovoj dijagnozi.

Prisutni su pitanjima i komentarima aktivno učestvovali u radionici i pokušali naći sebe kao buduće zaposlenike. Jedan od zaključaka prisutnih je da se sve može kad se hoće.