VOĐENJE KARTOTEKE

Društvo vodi kartoteku sa svim potrebnim podacima, izrađuje jednostavne analiza te nakon dobivenih podataka,  priprema ciljane zadataka u svrhu poboljšanja kvalitete života članova. Tijekom 2015. godine obnoviti će se podaci u kartoteci na način da će se ponovno izvršiti obilazak svih članova i dopuniti, odnosno izmijeniti dosadašnji podaci. Vezano uz novi Zakon o udrugma dužni smo dopuniti kartoteku i s OIB-om svakog pojednog člana.