Dnevni red – sjednice sekcija

KLASA:555-01/21-01-214
URBROJ: 2109-03-21-01       

Čakovec, 13. rujna 2021. godine

Temeljem članka 55. Statuta Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije  i odluke Upravnog odbora Društva od 07. rujna 2021. godine sazivam sjednice sekcije za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika sekcija u Skupštini Društva koje će se održati telefonski

prema sljedećem rasporedu:
16. rujna 2021. – sekcija članova parapareza i tetrapareza – 5 predstavnika
20. rujna 2021. – sekcija članova pomažući članovi – 1 predstavnik
22. rujna 2021. – sekcija članova coxartrosis – 7 predstavnika
24. rujna 2021. – sekcija članova cerebralna paraliza – 7 predstavnika
27. rujna 2021. – sekcija članova hemipareza – 8 predstavnika
29. i 30. rujna 2021. – sekcija članova ostala oštećenja organa – 30 predstavnika

Za navedene sjednice sekcije predlaže se slijedeći:

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika sekcije
  2. Izbor predstavnika sekcije u Skupštini Društva

Predsjednica Društva:

Miljenka Radović, mag.iur.